Thứ năm,  23/03/2023

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND và đại biểu HÐND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Hà Giang khóa 15, tổ chức sáng 28-7. Ông Nguyễn Trường Tô có đơn xin vắng mặt tại kỳ họp vì lý do sức khỏe.HĐND tỉnh Hà Giang đã xem xét hai tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 15 và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa 15 đối với ông Nguyễn Trường Tô. Sau khi nghe hai tờ trình, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô.Hai nghị quyết nói trên đều nêu lý do bãi nhiệm là "do vi phạm kỷ luật" và có hiệu lực...

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Hà Giang khóa 15, tổ chức sáng 28-7. Ông Nguyễn Trường Tô có đơn xin vắng mặt tại kỳ họp vì lý do sức khỏe.

HĐND tỉnh Hà Giang đã xem xét hai tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 15 và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa 15 đối với ông Nguyễn Trường Tô. Sau khi nghe hai tờ trình, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Hai nghị quyết nói trên đều nêu lý do bãi nhiệm là “do vi phạm kỷ luật” và có hiệu lực ngay.
Theo Nhandan