Thứ tư,  20/10/2021

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp

LSO-Ngày 17/8/2010, Sở Tư pháp đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho trên 110 học viên là lãnh đạo UBND cấp xã thuộc 5 huyện: Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Lộc Bình nhằm trang bị những kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác cho họ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hạn chế các vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp ở cơ sở.Trên 110 học viên được tập huấn nghiệp vụ tư pháp Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17-21/8/2010, các học viên sẽ được tập huấn những nội dung của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu, hộ tịch; những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; nghiệp vụ phổ...

LSO-Ngày 17/8/2010, Sở Tư pháp đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho trên 110 học viên là lãnh đạo UBND cấp xã thuộc 5 huyện: Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Lộc Bình nhằm trang bị những kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác cho họ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hạn chế các vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp ở cơ sở.
Trên 110 học viên được tập huấn nghiệp vụ tư pháp
Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17-21/8/2010, các học viên sẽ được tập huấn những nội dung của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu, hộ tịch; những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Minh Thảo