Thứ ba,  22/06/2021

Phối hợp phòng, chống tội phạm

Ngày 29-9, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và hai Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (Tập đoàn HUD), Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự quản lý kinh tế, xã hội.Theo quy chế, hai tập đoàn có trách nhiệm chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh để tổng cục có phương án phối hợp trong công tác bảo vệ tài sản, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm bảo vệ tài sản, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tuyên truyền giáo dục CBCNV thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của pháp luật, giữ gìn...

Ngày 29-9, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và hai Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (Tập đoàn HUD), Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự quản lý kinh tế, xã hội.

Theo quy chế, hai tập đoàn có trách nhiệm chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh để tổng cục có phương án phối hợp trong công tác bảo vệ tài sản, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm bảo vệ tài sản, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tuyên truyền giáo dục CBCNV thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước của doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, thanh tra của hai tập đoàn có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục kết quả về công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CBCNV trong tập đoàn để kịp thời có biện pháp phối hợp, giải quyết nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài gây phức tạp tình hình.

Về phía Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cần chủ động thông báo cho hai tập đoàn về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng, chống có hiệu quả. Phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách trong quản lý kinh tế, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế…
Theo Nhandan