Thứ tư,  18/05/2022

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với trả cổ tức bằng tiền

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công ty niêm yết, công ty đại chúng trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trả cổ tức bằng tiền, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính nêu: "Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN.Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%'. Căn cứ quy định này, trường hợp các công ty thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông thì có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật Thuế TNCN và Thông tư số 84/2008/TT-BTC. Trường hợp cổ phiếu đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số...

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công ty niêm yết, công ty đại chúng trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trả cổ tức bằng tiền, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính nêu: “Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN.

Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%&#39. Căn cứ quy định này, trường hợp các công ty thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông thì có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật Thuế TNCN và Thông tư số 84/2008/TT-BTC. Trường hợp cổ phiếu đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN) và chứng từ khấu trừ thuế của công ty cho cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán.

Theo Nhandan