Thứ sáu,  21/01/2022

Bảo lãnh chính phủ không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ (BLCP). BLCP là bảo lãnh có tính pháp lý cao nhất tại Việt Nam.Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh, không cấp tái bảo lãnh; giao Bộ Tài chính thực hiện cấp BLCP theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành trái phiếu trong phạm vi hạn mức vay nước ngoài và BLCP được duyệt. Trường hợp hạn mức BLCP được phê duyệt trong năm đã được cấp hết nhưng vẫn có đề nghị cấp BLCP cho các trường hợp dự án, công trình trọng điểm, dự án lớn có tính cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạn mức BLCP của năm đó nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về nợ quốc gia.Ngoài các điều kiện tại Điều 34 của Luật Quản lý nợ công, một số quy...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ (BLCP). BLCP là bảo lãnh có tính pháp lý cao nhất tại Việt Nam.

Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh, không cấp tái bảo lãnh; giao Bộ Tài chính thực hiện cấp BLCP theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành trái phiếu trong phạm vi hạn mức vay nước ngoài và BLCP được duyệt. Trường hợp hạn mức BLCP được phê duyệt trong năm đã được cấp hết nhưng vẫn có đề nghị cấp BLCP cho các trường hợp dự án, công trình trọng điểm, dự án lớn có tính cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạn mức BLCP của năm đó nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về nợ quốc gia.

Ngoài các điều kiện tại Điều 34 của Luật Quản lý nợ công, một số quy định chi tiết về điều kiện cấp BLCP cũng được quy định cụ thể. Mức bảo lãnh không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí vay có liên quan, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 34 của Luật Quản lý nợ công…

Theo Nhandan