Chủ nhật,  05/12/2021

Sở Tư pháp làm tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

LSO-Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ…các VBQPPL ban hành không phù hợp với văn bản (VB) của cơ quan nhà nước cấp trên, các VB có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, được các cấp, các ngành quan tâm, vị trí, vai trò của ngành tư pháp tỉnh Lạng Sơn nói chung cũng như công tác rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL nói riêng đã được khẳng định bằng những kết quả cụ thể.Cán bộ ngành tư pháp với tiểu phẩm an toàn giao thông tại hội thi về tuyên truyền pháp luật giỏiTrong năm 2010, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL và triển khai thực hiện...

LSO-Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ…các VBQPPL ban hành không phù hợp với văn bản (VB) của cơ quan nhà nước cấp trên, các VB có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước.
Trong những năm qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, được các cấp, các ngành quan tâm, vị trí, vai trò của ngành tư pháp tỉnh Lạng Sơn nói chung cũng như công tác rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL nói riêng đã được khẳng định bằng những kết quả cụ thể.
Cán bộ ngành tư pháp với tiểu phẩm an toàn giao thông tại hội thi về tuyên truyền pháp luật giỏi
Trong năm 2010, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong công tác kiểm tra, xử lý VB: tự kiểm tra 9 VBQPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 76 VB do HĐND, UBND cấp huyện, thành phố ban hành, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, số VB phù hợp với quy định của pháp luật là 24, số VB vi phạm Điều 3, Nghị định 40/2010/NĐ-CP là 46, trong đó: 17 VB vi phạm về căn cứ pháp lý; 18 VB vi phạm về VB có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật; 35 VB vi phạm về việc ban hành không đúng thể thức và kỹ thuật trình bày VB. Ra công văn thông báo kết quả tự kiểm tra đối với 1 quyết định do UBND tỉnh ban hành, 3 nghị quyết do HĐND cấp huyện ban hành có dấu hiệu không phù hợp với VB của cơ quan nhà nước cấp trên. Hiện nay, các VB này đã được xem xét xử lý theo quy định. Trong công tác rà soát, hệ thống hóa VB, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát tổng số 2.155 lượt VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành, trong đó có 2 VB liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; 2 VB liên quan đến lĩnh vực của Bộ Ngoại giao; 3 VB liên quan đến lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 2 VB liên quan đến Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; 1 VB liên quan đến cửa khẩu Tân Thanh; 7 VB liên quan đến Luật bình đẳng giới; 106 VB liên quan đến thủ tục hành chính; 81 VB liên quan đến cam kết của Việt Nam với WTO; 141 VB liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Kết quả rà soát, có 86 VBQPPL hết hiệu lực thi hành, 25 VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với VB hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên.
Năm qua, Sở Tư pháp đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; chuyên viên HĐND; cán bộ Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã và các cán bộ công chức liên quan đến công tác ban hành, kiểm tra VB. Do thường xuyên quan tâm đổi mới cách thức tập huấn, phối hợp với từng huyện mở rộng đối tượng tập huấn nên đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn rà soát VBQPPL do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976-1999 và trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục 54 VBQPPL hết hiệu lực thi hành và quyết định bãi bỏ danh mục 33 VBQPPL do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 -1999 đã hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp. Trình UBND tỉnh Dự thảo báo cáo tình hình triển khai thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL đã có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế ở địa phương.

Minh Thảo