Thứ năm,  09/02/2023

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc: Chủ động phòng chống tham nhũng

LSO-Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đặc biệt quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành để xây dựng nhà trường ngày một phát triển.Trong một tiết thực hành của học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc Với nhận thức đúng đắn: trong công tác PCTN, lãng phí, vấn đề quan trọng là phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh không để các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu xảy ra trong đơn vị. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và phức tạp, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã thể hiện sự quyết tâm và thực hiện nghiêm túc từ trên xuống dưới với những giải pháp đồng bộ. Trong các nội dung công tác của nhà trường thì hoạt động quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản… là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Vì...

LSO-Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đặc biệt quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành để xây dựng nhà trường ngày một phát triển.

Trong một tiết thực hành của học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Với nhận thức đúng đắn: trong công tác PCTN, lãng phí, vấn đề quan trọng là phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh không để các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu xảy ra trong đơn vị. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và phức tạp, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã thể hiện sự quyết tâm và thực hiện nghiêm túc từ trên xuống dưới với những giải pháp đồng bộ. Trong các nội dung công tác của nhà trường thì hoạt động quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản… là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị kết hợp việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Từ đó, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Song song với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, từ năm 2010 đến nay, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là Luật PCTN và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho trên 600 lượt cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên, để mọi người tuân theo và có căn cứ giám sát đảng viên, cán bộ, công nhân viên, giáo viên trong toàn trường. Nhà trường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng chương trình hành động hàng năm và triển khai đến từng chi bộ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện. Hàng tháng, trong Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường đều có nội dung thực hiện PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Cùng với đó, nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Hàng năm, đơn vị đều rà soát, bổ sung 7 nội quy, quy chế nội bộ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đến 11 đơn vị trực thuộc. Thực hiện công khai trong hoạt động, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, công tác tuyển sinh, mua sắm tài sản. Công khai quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, cán bộ, giáo viên. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Trong năm 2010, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1 trường hợp theo quy định. Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, học phí, lệ phí, hoạt động chuyên môn và xây dựng cơ bản…Đặc biệt, nhà trường luôn phát huy hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và các đảng viên trong PCTN, vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Đảng viên và các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ luôn tích cực trong công tác PCTN và giám sát thực hiện chi tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học…đảm bảo đúng quy định. Vì vậy, trong nhiều năm qua, nhà trường không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, thu hút được nhiều học sinh của các vùng miền đến với nhà trường, đời sống của cán bộ, giáo việc, công nhân viên ngày càng được cải thiện, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác…

Đức Anh