Thứ ba,  21/09/2021

Kiểm phiếu bầu cử

Xin cho biết, quy định của việc kiểm phiếu, việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai có quyền kiểm phiếu? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? (Hoàng Hai, Gia Lâm, Hà Nội).Trả lời: Theo quy định tại Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc thống kê, lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố có người ứng cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.Sau đó, tổ bầu cử tiến hành việc kiểm phiếu với các nhiệm vụ sau đây: Xác định tổng số phiếu bầu đã phát ra; xác định...

Xin cho biết, quy định của việc kiểm phiếu, việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai có quyền kiểm phiếu? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? (Hoàng Hai, Gia Lâm, Hà Nội).Trả lời:Theo quy định tại Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc thống kê, lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và kiểm phiếu.


Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố có người ứng cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Sau đó, tổ bầu cử tiến hành việc kiểm phiếu với các nhiệm vụ sau đây: Xác định tổng số phiếu bầu đã phát ra; xác định tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu; nghiêm cấm việc bỏ phiếu sau khi đã mở hòm phiếu; kiểm tra hòm phiếu và tiến hành mở hòm phiếu (cả hòm phiếu phụ nếu có); xác định tổng số phiếu được lấy ra từ hòm phiếu; so sánh tổng số phiếu được lấy ra từ hòm phiếu với số phiếu đã phát ra và với tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu; xác định số phiếu hợp lệ; xác định số phiếu không hợp lệ; đếm số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử hoặc chuyển đến ban bầu cử giải quyết; làm biên bản kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải được lập thành 3 bản, có chữ ký của tổ trưởng, thư ký và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được gửi đến ban bầu cử và UBND, Ban Thường trực UBMTTQ xã, phường, thị trấn chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử.

Sau khi hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử trong cả nước thì tổ bầu cử có trách nhiệm giao toàn bộ phiếu bầu, con dấu của tổ bầu cử, hòm phiếu và các phương tiện, tài liệu khác có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội cho UBND xã, phường, thị trấn để lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật.Theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 19/2004/NĐ-CP, trong trường hợp có sự kiện làm gián đoạn việc kiểm phiếu hoặc không thể tiến hành kiểm phiếu được thì Tổ bầu cử phải niêm phong số phiếu đã kiểm hoặc hòm phiếu, lập biên bản về sự việc xảy ra và báo cáo ngay với Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Vnmedia.vn