Thứ tư,  22/09/2021

Trường hợp huỷ bỏ cuộc bầu cử

Xin cho biết, việc huỷ bỏ cuộc bầu cử được thực hiện trong trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền huỷ bỏ cuộc bầu cử?Trả lời: Theo Khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2010, việc huỷ bỏ cuộc bầu cử được thực hiện trong trường hợp ở đơn vị bầu cử có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.Khi có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra, Uỷ ban bầu cử phải báo cáo Chính phủ xem xét, trình Hội đồng bầu cử ban hành Nghị quyết huỷ bỏ cuộc bầu cử và quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. * Điểm mới về thời hạn chậm nhất kết thúc cuộc bầu cử: Khoản 10 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2010 thống nhất thời hạn chậm nhất kết thúc cuộc bầu cử không được quá mười giờ đêm và bỏ quy định khu vực bỏ phiếu nào đã có một trăm phần trăm số cử tri đi bầu thì Tổ bầu cử đó có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm...
Theo Vnmedia.vn