Thứ tư,  22/09/2021

Công ty than Na Dương – Công ty nhiệt điện Na Dương: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

Trên cơ sở những kiến thức đã được tập huấn, cán bộ, công nhân viên và người lao động tại 2 đơn vị sẽ vận dụng vào thực tế công tác của mình nhằm thực hiện tốt công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

LSO-Ngày 30/5/2011, Công ty than Na Dương đã phối hợp với Công ty nhiệt điện Na Dương tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) cho gần 80 cán bộ công nhân viên và người lao động của hai đơn vị.
Lớp tập huấn đã được nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh truyền đạt những nội dung về: Nhận thức chung về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nội dung công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bộ máy, cơ chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; khái niệm về lãng phí, hậu quả, tác hại của lãng phí; công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn… xem một số bộ phim tài liệu có chủ đề về công tác PCTN.
Trên cơ sở những kiến thức đã được tập huấn, cán bộ, công nhân viên và người lao động tại 2 đơn vị sẽ vận dụng vào thực tế công tác của mình nhằm thực hiện tốt công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Đức Anh