Thứ sáu,  12/08/2022

Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng

LSO-Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng.Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNXác định PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Luật PCTN, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN. Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015”, đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”… Kết quả, đã có 100/109 đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN; 95/109 đơn vị xây dựng kế...

LSO-Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng.
Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
Xác định PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Luật PCTN, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN. Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015”, đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”… Kết quả, đã có 100/109 đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN; 95/109 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06; 41 đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN, trong đó có 11 huyện, thành phố để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN tiếp tục được quan tâm thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có gần 50 đơn vị với hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được tập huấn, truyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã đăng, phát trên 310 tin, bài, phóng sự về lĩnh vực PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục duy trì đường dây điện thoại nóng, số điện thoại lãnh đạo, hộp thư điện tử để tạo điều kiện thuận cho các tổ chức, công dân liên hệ, phản ánh các thông tin liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế, định mức nội bộ để thực hiện phòng ngừa tham nhũng. Kết quả, đã rà soát 11 văn bản; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản, bãi bỏ 4 văn bản, ban hành mới 18 văn bản. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đã có 255 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tỉnh tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, có 19 sở, ngành, 11/11 huyện, thành phố và 226/226 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cơ bản các cơ quan hành chính cấp tỉnh và một số huyện đã ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử vào hoạt động để giải quyết công việc.

Cùng với đó, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện có hiệu quả. Ngành Thanh tra đã thực hiện 64 cuộc thanh tra, kiểm tra, (trong đó có 4 cuộc thanh tra theo quy định của Luật PCTN) tập trung vào các lĩnh vực: tài chính, giáo dục, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, y tế, khai thác khoáng sản, thực hiện các quy định của Luật PCTN… Đã kết thúc 46 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 5.602,7 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi 2.106,9 triệu đồng và giảm trừ quyết toán 8,97 triệu đồng. Cấp có thẩm quyền kết luận thu hồi được 921,7 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 71,95 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ, 3 bị can về tội tham ô tài sản. Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ủy ban MTTQ tỉnh, những kẻ tham ô tài sản đã phải nhận bản án thích đáng của pháp luật, được dư luận đồng tình ủng hộ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ, cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 7 cán bộ vi phạm…

Minh Thảo