Thứ sáu,  28/01/2022

Kiến nghị bẩy nhóm vấn đề cần sửa trong Bộ luật Lao động

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hôm nay đã tổ chức hội nghị người sử dụng lao động toàn quốc về chủ đề quan hệ lao động và kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động.Theo ông Phùng Quang Huy, Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI), cơ quan này đã tập hợp ý kiến của giới sử dụng lao động qua nhiều kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp trong báo cáo đánh giá dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.Báo cáo tập trung vào bảy nhóm vấn đề kiến nghị sửa đổi bổ sung trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi như: thành lập tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động tập thể và đình công, công đoàn.Báo cáo của VCCI cũng đề cập các quy định của dự thảo trong hoàn thiện khung pháp lý nhằm cân đối lợi ích của ba bên (người lao động, người sử dụng lao động, lợi ích của...

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hôm nay đã tổ chức hội nghị người sử dụng lao động toàn quốc về chủ đề quan hệ lao động và kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động.

Theo ông Phùng Quang Huy, Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI), cơ quan này đã tập hợp ý kiến của giới sử dụng lao động qua nhiều kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp trong báo cáo đánh giá dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Báo cáo tập trung vào bảy nhóm vấn đề kiến nghị sửa đổi bổ sung trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi như: thành lập tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động tập thể và đình công, công đoàn.

Báo cáo của VCCI cũng đề cập các quy định của dự thảo trong hoàn thiện khung pháp lý nhằm cân đối lợi ích của ba bên (người lao động, người sử dụng lao động, lợi ích của Nhà nước).

Từ đó, cơ quan này đề xuất các kiến nghị tới các cơ quan chuyên trách để Bộ luật Lao động sửa đổi thực sự là văn bản tạo cơ chế pháp lý cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo Nhandan