Thứ bảy,  22/01/2022

Hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản đối với tổ chức tín dụng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện; giám sát quá trình thanh lý tài sản. Thông tư cũng quy định hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới NHNN.Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thu hồi Giấy phép hoặc Thống đốc NHNN có văn bản yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động, nghiêm cấm TCTD cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện; giám sát quá trình thanh lý tài sản. Thông tư cũng quy định hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới NHNN.

Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thu hồi Giấy phép hoặc Thống đốc NHNN có văn bản yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động, nghiêm cấm TCTD cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tặng, cho, cầm cố, thế chấp và cho thuê tài sản; Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày

Theo Nhandan