Thứ sáu,  28/01/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện (VDĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định gồm năm chương, 26 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc thành lập, hoạt động của VPĐD; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập VPĐD; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo; điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện (VDĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định gồm năm chương, 26 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc thành lập, hoạt động của VPĐD; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập VPĐD; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2011.

Theo Nhandan