Thứ bảy,  20/08/2022

Sau 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng: Sự nỗ lực của các cấp công đoàn

LSO-Xác định phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện Luật PCTN không phải là nhiệm vụ của một cấp, một ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các hoạt động có liên quan, góp phần đưa Luật PCTN đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực ở các môi trường làm việc. Cán bộ công đoàn nghiên cứu văn bản có liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáoBên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh cũng xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được quan tâm thực hiện. Từ năm 2006 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đến tất cả các cấp công đoàn, như: Kế hoạch số 40/KH-LĐLĐ, số 16/KH-LĐLĐ về công tác PCTN năm 2009, 2011; Kế hoạch số 183/KH-LĐLĐ về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về...

LSO-Xác định phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện Luật PCTN không phải là nhiệm vụ của một cấp, một ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các hoạt động có liên quan, góp phần đưa Luật PCTN đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực ở các môi trường làm việc.
Cán bộ công đoàn nghiên cứu văn bản có liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo
Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh cũng xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được quan tâm thực hiện. Từ năm 2006 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đến tất cả các cấp công đoàn, như: Kế hoạch số 40/KH-LĐLĐ, số 16/KH-LĐLĐ về công tác PCTN năm 2009, 2011; Kế hoạch số 183/KH-LĐLĐ về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015… Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật PCTN và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), gồm 8 thành viên (Theo Quyết định số 21/QĐ-LĐLĐ ngày 27/3/2007). Đến năm 2011, Ban chỉ đạo được kiện toàn lại với 7 thành viên do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng ban.
Cùng với đó, hàng năm, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn đối với công đoàn cơ sở cấp dưới và cùng cấp. Đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến cán bộ công đoàn chuyên trách, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Kết quả, qua 5 năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 3 lớp tuyên truyền về PCTN cho 273 cán bộ công đoàn các cấp. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền về PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí lồng ghép với các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.
Đi đôi với tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh còn chú trọng đến công tác sơ tuyển, xét tuyển, tổ chức cán bộ, đánh giá phân loại cán bộ, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo không có hiện tượng tiêu cực xảy ra. Để quản lý tốt thu chi ngân sách công đoàn, hạn chế chi tiêu lãng phí, cơ quan LĐLĐ tỉnh đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán và phân bổ ngân sách công đoàn trước Ban thường vụ và LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm tài sản, trang bị cho cán bộ, công chức.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của CNVCLĐ. Từ năm 2006 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức kiểm tra tài chính được 3.635 cuộc. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý hành chính 2 cán bộ của Trung tâm dạy nghề công đoàn vi phạm nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính trong quản lý, thu chi và hạch toán kế toán. Cùng với đó, LĐLĐ đã giải quyết và tham gia giải quyết 413 đơn, thư KNTC, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động…

Ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng ban thực hiện Luật PCTN và Luật THTKCLP của LĐLĐ tỉnh cho biết, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN; tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn trong việc quản lý tài chính tài sản công đoàn, thu, chi và phân phối kinh phí đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và LĐLĐ Việt Nam.

Ngọc Hiếu