Thứ ba,  03/10/2023

Công tác tư pháp năm 2011: Chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao

LSO-Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, năm 2011, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, chất lượng chuyên môn được nâng cao và có bước chuyển biến mạnh mẽ. Ông Lương Văn Kích, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Năm 2011 có ý nghĩa đặc biệt. Đối với ngành tư pháp, đây là năm khởi đầu thực hiện các văn kiện mới của Đảng, năm tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, triển khai sâu rộng, toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới được ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp. Vì vậy, trong năm qua, toàn ngành tư pháp Lạng Sơn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tư...

LSO-Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, năm 2011, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, chất lượng chuyên môn được nâng cao và có bước chuyển biến mạnh mẽ.
Ông Lương Văn Kích, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Năm 2011 có ý nghĩa đặc biệt. Đối với ngành tư pháp, đây là năm khởi đầu thực hiện các văn kiện mới của Đảng, năm tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, triển khai sâu rộng, toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới được ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp. Vì vậy, trong năm qua, toàn ngành tư pháp Lạng Sơn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngành tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra và theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quan tâm và luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. 100% dự thảo văn bản được xây dựng, ban hành đúng quy trình, có ý kiến thẩm định, góp ý của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh. Sở Tư pháp đã thực hiện góp ý 105 dự thảo văn bản, so với cùng kỳ năm trước tăng 54%; thẩm định 58 dự thảo VBQPPL, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Chất lượng công tác thẩm định các dự thảo VBQPPL được đảm bảo, những ý kiến thẩm định đã được các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình UBND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các VBQPPL do tỉnh ban hành. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát các VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương và cơ sở, đảm bảo luật được triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Đơn vị đã tiến hành tự kiểm tra 33/33 VBQPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 95/95 VBQPPL của HĐND và UBND cấp huyện. Rà soát tổng số 606 lượt VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những văn bản trái pháp luật, văn bản mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình KT-XH, có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản trên địa bàn.
Tuy là một nội dung hoàn toàn mới nhưng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng đã được ngành tư pháp thực hiện có hiệu quả trên cơ sở lựa chọn 1 lĩnh vực trọng tâm để tập trung theo dõi, đánh giá là lĩnh vực cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua theo dõi, đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các VBQPPL và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Do đó, công tác PBGDPL có nhiều đổi mới, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, kịp thời bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một trong những hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền, PBGDPL được ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả trong năm là tham mưu cho tỉnh phát động và triển khai mô hình “Ngày pháp luật” được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2011, ngành luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, hướng về cơ sở, tập trung các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, nơi có nhu cầu và vướng mắc nhiều về pháp luật. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý là 281, trong đó trợ giúp tại văn phòng cho 71 người, trợ giúp lưu động tại 30 xã với tổng số 1.072 người tham dự, số cuộc lưu động và số người đều tăng so với năm 2010. Cùng với đó, ngành tiếp tục chú trọng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Sở Tư pháp và 11/11 phòng Tư pháp cấp huyện cùng với 44 đơn vị cấp xã đã triển khai Đề án ứng dụng phần mềm tin học trong quản lý đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra, các nhiệm vụ chuyên môn khác như: công tác hành chính tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác công chứng, bán đấu giá tài sản được thực hiện đúng quy định…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2012, tập thể cán bộ ngành tư pháp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn nhằm thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Minh Thảo