Thứ tư,  28/09/2022

Kiểm tra thực hiện Ðề án đổi mới, nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp T.Ư vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án trong năm 2012 và quý I-2013 (Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP).Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện đề án tại địa phương, từ đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn để hướng dẫn thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; phát hiện những sai sót trong tổ chức và hoạt động giám định tư pháp để kịp thời chấn chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả đề án và pháp luật về giám định tư...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp T.Ư vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án trong năm 2012 và quý I-2013 (Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP).
Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện đề án tại địa phương, từ đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn để hướng dẫn thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; phát hiện những sai sót trong tổ chức và hoạt động giám định tư pháp để kịp thời chấn chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả đề án và pháp luật về giám định tư pháp.

Theo Nhandan