Thứ năm,  30/03/2023

Hữu Lũng thực hiện tốt Nghị định 158 của Chính phủ

LSO - Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, huyện Hữu Lũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định (NĐ) 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn. Người dân xã Minh Sơn đến đăng ký khai sinh cho con tại bộ phận “Một cửa” của xãNgay sau khi NĐ158 được ban hành, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Các xã, thị trấn được bố trí cán bộ Tư pháp – Hộ tịch chuyên trách, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Để tăng cường hiệu quả của công tác...

LSO – Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, huyện Hữu Lũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định (NĐ) 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn.

Người dân xã Minh Sơn đến đăng ký khai sinh cho con tại bộ phận “Một cửa” của xã

Ngay sau khi NĐ158 được ban hành, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Các xã, thị trấn được bố trí cán bộ Tư pháp – Hộ tịch chuyên trách, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Để tăng cường hiệu quả của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của chính quyền cơ sở cũng như kịp thời giải quyết quyền lợi hợp pháp của công dân, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký hộ tịch đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc đăng ký hộ tịch; giao cho các ban, ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc cơ sở thực hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch.

Thực hiện chỉ đạo của huyện, các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn đã lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch đúng quy định và khoa học. Theo quy định của NĐ158, mỗi sổ hộ tịch phải được đăng ký vào 2 quyển (đăng ký kép), 1 quyển lưu tại UBND cấp xã, 1 quyển lưu tại UBND cấp huyện. Tính đến thời điểm này, UBND huyện đã lưu trữ tổng số 320 quyển sổ các loại. Việc lưu trữ được thực hiện đúng quy định, thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý. Tại cấp xã từ năm 1987 đến nay có tổng số 811 quyển sổ các loại được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp, phân loại theo từng năm. Sau hơn 6 năm triển khai NĐ158 cho thấy cấp xã, cấp huyện đã tiếp nhận, tổ chức thực hiện đạt kết quả tương đối tốt, góp phần không nhỏ phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của công dân về công tác đăng lý và quản lý hộ tịch. Cán bộ tư pháp xã và Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND cùng cấp tiếp nhận và giải quyết hầu hết các loại việc đăng ký hộ tịch đúng thẩm quyền, giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân. Các loại sổ, biểu mẫu dùng để đăng ký hộ tịch sử dụng đúng mẫu Bộ Tư pháp ban hành, chữ viết rõ ràng, dễ đọc; sổ lưu vào hồ sơ lưu về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch…được lưu trữ đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, khoa học, thuận lợi cho công tác tra cứu, sao lục khi cần. Đồng thời, các địa phương đã niêm yết công khai thủ tục, trình tự, thời gian và lệ phí về hộ tịch đúng quy định của pháp luật, thuận lợi cho nhân dân khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến đề nghị đăng ký hộ tịch, huyện đã tập trung thực hiện tốt Đề án 30 của Chính phủ về đơn giải hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch. Ông Vy Khánh Toàn, cán bộ tư pháp xã Minh Sơn cho biết: thực hiện cơ chế một cửa, tất cả công dân đến đề nghị đăng ký hộ tịch như: khai sinh cho con, đăng ký kết hôn…đều được xã quan tâm hướng dẫn, thực hiện nhanh, đúng theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, việc lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch cũng được xã thực hiện đúng quy định, tra cứu dễ dàng, thuận tiện. Có thể nói: Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Hữu Lũng ngày càng đi vào nền nếp và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Bài ảnh: Đức Anh