Thứ tư,  07/06/2023

Bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của luật

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thi hành một số bộ luật, luật trong Công an nhân dân (CAND) chủ trì Hội nghị. 

Ngày 25/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể chế hóa chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; đảm bảo tính đồng bộ với quá trình cải cách bộ máy nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta; khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam gồm 11 chương, 73 điều, quy định toàn diện về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lý giam giữ; chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bảo đảm điều kiện quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành là một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự nói riêng, góp phần đảm bảo hiệu quả công tác quản lý giam giữ, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời nhằm đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

Để triển khai thi hành có hiệu quả Luật thi hành tạm giữ, tạm giam khi có hiệu lực, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ những nội dung của Luật để áp dụng đúng, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được phân công theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong CAND.

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu, các đơn vị trong lực lượng CAND khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy có liên quan để cập nhật các quy định mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành; bố trí đủ đội ngũ cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở giam giữ, bổ sung trang thiết bị nghiệp vụ, kỹ thuật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giam giữ phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử và bảo đảm thi hành án; đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của luật./.

Theo Dangcongsan