Thứ bảy,  10/04/2021

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

LSO-Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là khâu quan trọng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng VBQPPL. Thực hiện chức năng này, thời gian qua, Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp đã cùng tập thể đơn vị làm tốt công tác tham mưu, giúp HĐND, UBND tỉnh hoàn chỉnh các dự thảo văn bản trước khi ban hành. 

Lãnh đạo Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp (bên trái) nhận bằng khen của Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Bà Lưu Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL cho biết: Phòng được thành lập từ tháng 4/2003, hiện có 8 thành viên. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hằng năm, bám sát kế hoạch về triển khai tư pháp của cấp trên, phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Cụ thể là tập trung tham mưu, giúp lãnh đạo sở thẩm định dự thảo các văn bản; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự án, dự thảo VBQPPL theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật… Qua đó phát hiện những điều bất hợp lý, những quy định không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương để tham mưu loại bỏ, thay thế. Khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể phòng đã luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Số lượng dự thảo văn bản góp ý, thẩm định của phòng năm sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2017, phòng đã tham gia soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành 3 quyết định; tham gia góp ý 232 dự thảo văn bản, tăng 152% so với năm 2016; trong đó có 156 dự thảo văn bản của địa phương, 76 dự thảo văn bản của trung ương. Phòng cũng đã thực hiện thẩm định 100 dự thảo văn bản, tăng 140% so với năm 2016; trong đó có 38 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 58 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 4 đề nghị xây dựng Nghị quyết. Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL cũng được chú trọng. Trong năm 2017, phòng đã tự kiểm tra 57 văn bản do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 45 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành.

Trong quá trình kiểm tra, thẩm định, Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL đã chú trọng đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của dự thảo văn bản; tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đơn cử như Quyết định số 20, ngày 13/7/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND, ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc và UBND các xã, phường, thị trấn của 2 địa bàn này sang tổ chức hành nghề công chứng. Hay như Quyết định số 1770, ngày 25/9/2017 về việc sửa đổi Quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 27/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần… 

Nhờ sự chung tay của Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL – Sở Tư pháp mà chất lượng công tác thẩm định các dự thảo VBQPPL trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Với những thành tích đã đạt được, đầu tháng 1/2018 vừa qua, phòng được Bộ Tư pháp tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

HOÀNG HUẤN