Thứ sáu,  01/12/2023

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nghiêm túc, hiệu quả

(LSO) – Những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại với công dân, nhất là các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, phát sinh vụ việc đông người; gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC, phản ánh của công dân. Đặc biệt, để đánh giá đầy đủ tình hình KNTC trên địa bàn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị về công tác giải quyết KNTC và phổ biến pháp luật về KNTC với trên 1.200 đại biểu tham dự.

Cán bộ Ban tiếp dân thành phố Lạng Sơn tiếp nhận và giải thích cho người dân về quy trình giải quyết các kiến nghị

Ngoài các buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 15 hằng tháng), Chủ tịch UBND tỉnh còn tiếp đột xuất, gặp gỡ công dân để lắng nghe, ghi nhận và chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung giải quyết theo quy định.

Thực hiện quy định của pháp luật, thủ trưởng các cấp, ngành đã niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ, bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên. Công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được tăng cường để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót. Quá trình giải quyết vụ việc, người có thẩm quyền đã tăng cường đối thoại, vận động, giải thích nhằm giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh đơn thư vượt cấp. Các vụ việc tồn đọng, phức tạp đều có sự vào cuộc hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan, do đó, đã giải quyết cơ bản các vụ việc theo kế hoạch đề ra.

Là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh và cùng với đô thị hóa trong những năm vừa qua, thành phố Lạng Sơn là địa bàn phát sinh nhiều đơn thư, chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, lãnh đạo UBND thành phố luôn quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chủ tịch UBND thành phố duy trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng để nắm bắt tình hình KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân, qua đó chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời. Trong năm 2018, thành phố đã tiếp 880 lượt công dân; tiếp nhận 648 đơn, trong đó, 593 đơn thuộc thẩm quyền và giải quyết được 574 đơn, đạt tỷ lệ 96,8%, vượt 8% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe mới xác định được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Vì thế, lãnh đạo UBND thành phố thực hiện tiếp công dân trực tiếp vào ngày 1 và 16 hằng tháng. Ngoài ra, Ban tiếp công dân thành phố thực hiện tiếp dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc. Số điện thoại của cán bộ và số điện thoại lãnh đạo UBND, Thanh tra thành phố được niêm yết công khai để người dân phản ánh khi cần.

Cùng với thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các cấp đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Nhờ đó, việc tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, toàn tỉnh tiếp 2.122 lượt công dân (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017). Cũng trong năm 2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 2.715 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh; tỷ lệ giải quyết đơn thư của Chủ tịch UBND tỉnh đạt 91,7%; chủ tịch UBND các huyện, thành phố đạt 91,5%; giám đốc các sở, ngành đạt 100%.

Ông Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Qua thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho thấy, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết  đơn, thư trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cấp, ngành đã nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác này, chủ động hơn trong nắm tình hình, tăng cường đối thoại, chỉ đạo sát sao từng vụ việc. Năm 2018, do làm tốt công tác vận động, giải thích nên đã có 42/119 đơn KNTC công dân rút đơn, chiếm tỷ lệ 35,2% tổng số vụ việc đã giải quyết  (tăng 8,8% so với năm 2017).

MINH NGỌC