TT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan

chủ trì thẩm tra

Cơ quan

tham gia thẩm tra

 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ Ủy ban Quốc phòng và An ninh Ủy ban Pháp luật,

Ủy ban Đối ngoại

 2 Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Chính phủ Ủy ban Tài chính, Ngân sách Ủy ban Pháp luật,

Ủy ban Kinh tế