Thứ năm,  05/08/2021

Đảng bộ Công an tỉnh – Dấu ấn một nhiệm kỳ đại hội

Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra, giữ vững an ninh trật tự, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND); đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện. Đồng thời Đảng ủy ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; định kỳ mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Công an Lạng Sơn tham gia diễu binh, biểu dương lực lượng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018

Đảng ủy đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đến nay đã thành lập chi bộ công an xã tại 100% xã trên địa bàn với 570 đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức các đơn vị công an trong tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; điều chỉnh tỷ lệ biên chế giữa công an các cấp theo đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; sáp nhập, hợp nhất 4 đơn vị cấp phòng; giải thể 25 đội theo mô hình tổ chức mới.

Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02 ngày 17/5/2016 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND. Ban hành Nghị quyết về tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với tiếp tục thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; quy định về quy tắc ứng xử của lực lượng Công an Lạng Sơn; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của ngành; làm tốt công tác tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phát huy tính chủ động, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an  trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa sâu rộng trong lực lượng công an toàn tỉnh. Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác khen thưởng trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ.

Ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán và Lễ hội đầu xuân

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng trên các lĩnh vực, cụ thể: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng về cơ sở đã phát huy hiệu quả thiết thực. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng công an đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan an ninh chính trị; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa các thế lực thù địch, phản động thâm nhập nội bộ, cài cắm, móc nối, lôi kéo cán bộ, đảng viên; đấu tranh kiềm chế hoạt động chống đối của đối của đối tượng phản động; ngăn chặn các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số chống đối trong nước tuyên truyền, tác động vào địa bàn; bảo đảm an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm làm việc, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và các mục tiêu quan trọng; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội…

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,9% (chỉ tiêu là 80%), trọng án đạt 100% (chỉ tiêu là 95%); trên địa bàn không hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Những thành tích mà lực lượng công an Lạng Sơn đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy với những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời. Kế thừa và phát huy thành quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ và giải pháp, trọng tâm là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trong công an các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực dự báo tình hình, phân tích tình huống, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ; tổ chức sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở rộng, đa dạng hóa hình thức công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động “Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, nêu gương, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương” xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Kế thừa và phát huy thành quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động “Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, nêu gương, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương” xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Công an tỉnh đã 2 lần được Chính phủ, 3 lần được Bộ Công an tặng cờ thi đua, góp phần vào thành tích 15 năm liên tục được công nhận lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen, Bộ Công an tặng 4 bằng khen, UBND tỉnh tặng 9 bằng khen. Có 1.027 lượt tập thể, 8.296 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua (tăng 325 lượt tập thể, 5.867 lượt cá nhân so với nhiệm kỳ trước); 1.664 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động xuất sắc” (tăng 861 lượt); 10.459 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” (tăng 2.603 lượt).

2. Kết nạp 273 đảng viên (vượt 9,2 % so với chỉ tiêu); 97,9% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm, Đảng bộ Công an tỉnh được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Tỷ lệ cán bộ chiến sĩ có trình độ đại học, trên đại học tăng 15,48% so với đầu nhiệm kỳ.

4. Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh, đã khởi công giai đoạn 1 khu trung tâm 286 tỷ đồng; hoàn thành 17 hạng mục trụ sở làm việc, nhà tạm giam, tạm giữ, nâng tổng diện tích lên 98.412m2 tăng hơn 13.348m2 so với năm 2015.

5. Tặng trên 10 nghìn suất quà, 3 điểm trường, 4 nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, phát thuốc cho trên 1.000 lượt người dân; ủng hộ trên 2.000 ngày công làm đường, xây cầu.
Năm 2020, khởi công xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ gồm: 3 phòng học, 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà văn hóa thôn, 1 trụ sở công an xã.

6. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn 75 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và các mục tiêu quan trọng.

7. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc, dưới 400 vụ/năm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,9% (vượt 13,9% chỉ tiêu); trọng án đạt 100% (vượt 5%); bắt giữ, vận động đầu thú 450 đối tượng truy nã; bắt giữ 1.525 vụ, 2.131 đối tượng phạm tội về ma túy.

8. Bắt giữ 2.782 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 1.970 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại; 13 vụ, 23 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 135 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép; 677 vụ, 834 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ 47,2 tấn pháo; 1.393 vụ mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật nhập lậu…

9. Tai nạn giao thông xảy ra 320 vụ, làm 328 người chết, 144 người bị thương (giảm: 44% số vụ, 36,8% số người chết, 67,5% số người bị thương)

 – Tiếp nhận 100% tin báo, tố giác về tội phạm, giải quyết đạt tỷ lệ 97,09% (chỉ tiêu là 90%).

10. Hằng năm có trên 85% khu dân cư, xã, phường, thị trấn; 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.