Thứ ba,  24/05/2022

Đảng bộ Công an Thành phố: Tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng


Các đại biểu tham dự hội nghị 

– Chiều 13/5, Đảng bộ Công an thành phố Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những điểm mới đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Đồng thời nêu rõ một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Đối với tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tác phẩm tập trung phân tích làm rõ 4 nhóm vấn đề: Chủ nghĩa xã hội là gì; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì.


Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các ý kiến về việc thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó nêu lên một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng…

Hội nghị đã góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, gương mẫu, tự giác trong thực hiện các Kết luận và Quy định của cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ Công an thành phố.

THANH MAI