Thứ năm,  24/06/2021

Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực với Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước ta và Chính phủ nước Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu hiệp định trên theo quy định hiện...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước ta và Chính phủ nước Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu hiệp định trên theo quy định hiện hành.

Theo Nhandan