Thứ năm,  09/02/2023

Những mốc son chói lọi của Ðảng NDCM Lào qua các kỳ Ðại hội

Năm 2011 đánh dấu chặng đường 56 năm kể từ khi Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào ra đời. Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21-3, Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những mốc son chói lọi của Đảng NDCM Lào qua các kỳ Đại hội.Đại hội lần thứ I: Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 22-3-1955, tại tỉnh Sầm Nưa (nay là Hủa Phăn), với 25 đại biểu ưu tú của những người cộng sản Lào, đảng viên Đảng CS Đông Dương trước đây, đại diện cho hơn 400 đảng viên cả nước, tiến hành Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào (tức Đảng NDCM Lào hiện nay). Đại hội đề ra nhiệm vụ cách mạng trước mắt là: 'Đoàn kết, lãnh đạo toàn dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hòa bình, dân chủ, thống nhất và độc lập'.Đại hội lần thứ II, được triệu tập tháng 2-1972, tại tỉnh Sầm Nưa (nay là Hủa Phăn) gồm 125 đại biểu,...

Năm 2011 đánh dấu chặng đường 56 năm kể từ khi Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào ra đời. Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21-3, Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những mốc son chói lọi của Đảng NDCM Lào qua các kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ I: Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 22-3-1955, tại tỉnh Sầm Nưa (nay là Hủa Phăn), với 25 đại biểu ưu tú của những người cộng sản Lào, đảng viên Đảng CS Đông Dương trước đây, đại diện cho hơn 400 đảng viên cả nước, tiến hành Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào (tức Đảng NDCM Lào hiện nay). Đại hội đề ra nhiệm vụ cách mạng trước mắt là: &#39Đoàn kết, lãnh đạo toàn dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hòa bình, dân chủ, thống nhất và độc lập&#39.
Đại hội lần thứ II, được triệu tập tháng 2-1972, tại tỉnh Sầm Nưa (nay là Hủa Phăn) gồm 125 đại biểu, đại diện cho hơn 21.000 đảng viên cả nước. Đại hội sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu BCH T.Ư gồm 29 đồng chí, do đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản làm Tổng Bí thư; đổi tên Đảng Nhân dân Lào thành Đảng NDCM Lào. Đại hội ra Cương lĩnh Chính trị, với nội dung: &#39Hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước… xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng; tích cực góp phần vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông Dương, Đông – Nam Á và trên thế giới&#39.
Ngày 2-12-1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, khai sinh nước CHDCND Lào. Từ đó, ngày 2-12 đã trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào, đưa nước Lào bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội lần thứ III, họp từ ngày 27 đến 30-4-1982, tại Thủ đô Viêng Chăn, với 228 đại biểu, đại diện cho 35.000 đảng viên cả nước. Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị quan trọng, quyết định đường lối chung với những mục tiêu cơ bản của cách mạng Lào trong thời kỳ quá độ, xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Đại hội xác định hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nhiệm vụ này gắn chặt với nhau, nhưng nhiệm vụ cơ bản và quyết định là xây dựng chủ nghĩa xã hội; đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm lần thứ nhất (1981-1985); thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu BCH T.Ư mới.
Đại hội lần thứ IV, họp từ ngày 13 đến 15-11-1986, tại Thủ đô Viêng Chăn với 296 đại biểu, đại diện cho 40 nghìn đảng viên. Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị tổng kết sâu sắc cả hai mặt thành công và chưa thành công của công cuộc mười năm bảo vệ và xây dựng đất nước; định ra nhiệm vụ, bước đi trong công cuộc đổi mới toàn diện của sự nghiệp cách mạng Lào; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm lần thứ hai (1986-1990); bầu BCH T.Ư mới gồm 60 đồng chí.
Đại hội lần thứ V, họp tháng 3-1991, tại Thủ đô Viêng Chăn với hơn 500 đại biểu và khách mời, trong đó có 367 đại biểu chính thức. Đại hội xem xét, đánh giá quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định những thành tựu đạt được, phê phán nghiêm khắc những khuyết điểm, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. Đại hội thể hiện sự đổi mới cả về tư duy chính trị, tư tưởng, tổ chức và phong cách công tác của Đảng. Đại hội bầu BCH T.Ư gồm 55 đồng chí Ủy viên chính thức và bốn đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Đại hội lần thứ VI, họp từ ngày 18-3 đến 20-3-1996, tại Thủ đô Viêng Chăn với 381 đại biểu, đại diện cho 78.000 đảng viên cả nước. Đại hội đề ra phương hướng mục tiêu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trải qua chặng đường nhiều gian lao và đầy thử thách, Đảng đã lãnh đạo đất nước tiến hành đổi mới và giành được nhiều thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Uy tín quốc tế của nước CHDCND Lào không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng nhằm xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc Lào, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại hội bầu BCH T.Ư khóa VI gồm 49 đồng chí; bầu Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng khóa VI.
Đại hội lần thứ VII, họp từ ngày 12-3 đến 14-3-2001, tại Thủ đô Viêng Chăn với 452 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên cả nước. Đại hội đề ra đường lối chiến lược là đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, đưa CHDCND Lào vững bước tiến vào thế kỷ 21, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại hội bầu BCH T.Ư Đảng khóa VII gồm 53 Ủy viên; bầu Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng khóa VII gồm 11 Ủy viên.
Đại hội lần thứ VIII, họp tháng 3-2006, tại Thủ đô Viêng Chăn với 498 đại biểu, đại diện gần 148.600 đảng viên cả nước. Đại hội VIII có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước Lào, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối tăng cường đoàn kết toàn Đảng và toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, sớm đưa đất nước khỏi tình trạng kém phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã bầu BCH T.Ư Đảng khóa VIII gồm 55 đồng chí, bầu Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng và bầu Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa VIII.
Đại hội Đảng lần thứ IX, tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn từ ngày 17 đến ngày 21-3 tới sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa VIII; Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Đảng; Bầu BCH T.Ư khóa IX (2011-2016). Đại hội khẳng định quyết tâm tăng cường khối đoàn kết thống nhất vững chắc trong toàn Đảng, toàn dân; tăng cường và nêu cao vai trò lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo bước tiến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới dựa trên các nguyên tắc của Đảng; đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020; tạo tiền đề cho đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Theo Nhandan