Thứ tư,  22/09/2021

Thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không

Đề nghị quý báo cho biết những quy định cụ thể về việc cấp giấy phép nhân viên hàng không? Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 11/2011/TT-BGTVTA ngày 28-3-2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4-4-2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không quy định:1- Người đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không phải gửi một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ gồm:- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không đối với từng chức danh cụ thể.- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đào tạo phù hợp.- Hai ảnh mầu kích thước 3x4 cm, chụp không quá sáu tháng, kiểu chứng minh nhân dân.- Các tài liệu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về hàng không dân...

Đề nghị quý báo cho biết những quy định cụ thể về việc cấp giấy phép nhân viên hàng không?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 11/2011/TT-BGTVTA ngày 28-3-2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4-4-2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không quy định:

1- Người đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không phải gửi một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không đối với từng chức danh cụ thể.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đào tạo phù hợp.

– Hai ảnh mầu kích thước 3×4 cm, chụp không quá sáu tháng, kiểu chứng minh nhân dân.

– Các tài liệu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về hàng không dân dụng.

2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra, sát hạch (thông qua Hội đồng kiểm tra cấp giấy phép nhân viên hàng không do Cục Hàng không Việt Nam thành lập) và cấp giấy phép nhân viên hàng không cho những người đạt yêu cầu.

3- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đến, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu người đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu nội dung hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu người đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Thời gian cấp giấy phép cho nhân viên hàng không được tính từ khi hồ sơ được hoàn chỉnh theo quy định.

Theo Nhandan