Thứ bảy,  25/09/2021

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phiên họp toàn thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào khóa IX đã diễn ra từ ngày 16 đến 20-5 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chum-ma-li Xay-nha-xỏn.Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo Lào đã đóng góp nhiều ý kiến đối với các kế hoạch công tác, dự thảo quy định về phương pháp làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX và việc phân công các nhiệm vụ và trọng trách mới đối với các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư trong năm năm tới.Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tăng cường quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác một cách sát sao, thúc đẩy việc tổ chức, thực hiện thành công mọi mặt công tác đã quy định, quan tâm giải quyết các sự việc tiêu cực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phấn đấu do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra. Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào kêu gọi toàn Đảng và toàn xã hội tăng cường đoàn kết,...

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phiên họp toàn thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào khóa IX đã diễn ra từ ngày 16 đến 20-5 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chum-ma-li Xay-nha-xỏn.

Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo Lào đã đóng góp nhiều ý kiến đối với các kế hoạch công tác, dự thảo quy định về phương pháp làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX và việc phân công các nhiệm vụ và trọng trách mới đối với các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư trong năm năm tới.

Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tăng cường quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác một cách sát sao, thúc đẩy việc tổ chức, thực hiện thành công mọi mặt công tác đã quy định, quan tâm giải quyết các sự việc tiêu cực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phấn đấu do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra. Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào kêu gọi toàn Đảng và toàn xã hội tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cảnh giác, đồng thời đóng góp sự hiểu biết, kiến thức và sự sáng tạo vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo Nhandan