Thứ năm,  22/04/2021

Mỹ công bố chiến lược thương mại

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố Chiến lược thương mại giai đoạn 2018-2022, trong đó đề ra năm mục tiêu cho ngành thương mại nước này trong thời gian tới.

Theo đó, trước hết là tăng cường vị trí dẫn đầu của Mỹ trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát minh, sáng chế thông qua mở rộng các hoạt động thương mại không gian, tăng cường sáng tạo/sáng chế trong thương mại và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, tăng cường tạo việc làm thông qua tăng các sản phẩm, sản xuất/nuôi trồng thủy sản, giảm các luật lệ/quy định hành chính, củng cố cơ sở công nghiệp và thương mại trong nước, tăng cường xuất khẩu hàng hóa Mỹ.

Thứ ba, tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ thông qua việc thúc đẩy thực thi các luật về an ninh và luật thương mại Mỹ, trong đó nhấn mạnh tăng cường thực thi luật thương mại nhằm bảo vệ các nhà sản xuất và người lao động nước này trước tình trạng thương mại bất bình đẳng, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận thương mại và bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ thông qua hệ thống kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ, cải thiện bảo vệ sở hữu trí tuệ, gỡ bỏ các hàng rào thương mại nước ngoài. Thứ tư, thực hiện các yêu cầu của hiến pháp và hỗ trợ hoạt động kinh tế. Mục tiêu cuối cùng là, tạo ra các dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm một cách hoàn hảo.

Theo Nhandan