Thứ bảy,  25/03/2023

Chế độ bồi thường tai nạn lao động cho người nước ngoài làm việc tại Ma-lai-xi-a

Thời gian qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam tại Ma-lai-xi-a nhận được đơn, thư của một số công dân và doanh nghiệp xuất khẩu lao động hỏi về chế độ bồi thường bảo hiểm cho người lao động bị tai nạn tại Ma-lai-xi-a.Ngày 9-8, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có Công văn số 1513/QLLĐNN-QLLĐ, thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để các doanh nghiệp biết và hướng dẫn người lao động về chính sách, chế độ, thủ tục, hồ sơ đối với việc bồi thường bảo hiểm cho người lao động nước ngoài bị tai nạn lao động tại Ma-lai-xi-a.Thông tin chi tiết được đăng tải tại trang web Cục Quản lý lao động ngoài nước, địa chỉ: www.dolab.gov.vn....

Thời gian qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam tại Ma-lai-xi-a nhận được đơn, thư của một số công dân và doanh nghiệp xuất khẩu lao động hỏi về chế độ bồi thường bảo hiểm cho người lao động bị tai nạn tại Ma-lai-xi-a.


Ngày 9-8, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có Công văn số 1513/QLLĐNN-QLLĐ, thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để các doanh nghiệp biết và hướng dẫn người lao động về chính sách, chế độ, thủ tục, hồ sơ đối với việc bồi thường bảo hiểm cho người lao động nước ngoài bị tai nạn lao động tại Ma-lai-xi-a.


Thông tin chi tiết được đăng tải tại trang web Cục Quản lý lao động ngoài nước, địa chỉ: tle=”www.dolab.gov.vn”>www.dolab.gov.vn.


Theo Nhandan