Chủ nhật,  09/05/2021

Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

LSO-Có thể nói: tất cả những điều Hồ Chủ tịch nói và viết về Đảng và xây dựng Đảng cho đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ việc phân tích sự cần thiết phải có Đảng lãnh đạo “để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”, đến việc khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Hồ Chủ Tịch trong phòng làm việc của Người ở chiến khu Việt Bắc – Ảnh: Tư liệu

Từ những nguyên tắc chung về xây dựng  Đảng đến yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể ở mỗi giai đoạn cách mạng. Những đòi hỏi cụ thể đối với người cán bộ, đảng viên, như rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao giác ngộ  và trình độ hiểu biết các mặt, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đào tạo và sử dụng cán bộ, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân… Sở dĩ mấy chục năm qua, Đảng ta xây dựng và củng cố được một đội ngũ của mình, từng bước nâng mình lên theo nhịp bước và yêu cầu của cách mạng, hoàn thành được những trọng trách lịch sử giao phó, được nhân dân tin cậy và ủng hộ, là do Đảng ta luôn luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Xây dựng Đảng là vấn đề xây dựng con người, rất tế nhị, nhạy cảm có liên quan đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý, lợi ích rất cụ thể của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, rằng “Lâu nay chúng ta vẫn thường nói, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối. Nhưng mặt khác lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy. Chúng ta càng thấm thía “cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân” mà Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã chỉ ra”. Do đó, không thể tiến hành một cách nôn nóng, thô bạo. Trái lại, phải rất chú ý đến cách  làm, bước đi, bảo đảm vừa kiên quyết, tích cực, không né tránh, hữu khuynh, vừa không gây căng thẳng nội bộ và ảnh hưởng đến ổn định chính trị. Bác Hồ vẫn thường nói nôm na rằng: Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động  “Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

Chúng ta không xa rời nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được thể hiện ở chỗ: trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, mọi đảng viên đều được thảo luận thẳng thắn, nói hết ý kiến của mình, và khi đã thành nghị quyết thì mọi người đều phải chấp hành, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. Trong các cơ quan lãnh đạo, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ  trách. Thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình. Đảng phải luôn luôn gắn bó với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên chịu sự giám sát, phê bình của nhân dân, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng. Lúc nào Đảng xa dân thì khi ấy Đảng không còn sức mạnh. Đảng không phải là tổ chức thăng quan tiến chức, biệt phái, đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Bác Hồ khẳng định: Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng phải có trách nhiệm lãnh đạo tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, lo đến cả “tương cà mắn  muối” và những thứ cần thiết cho đời sống thường ngày của nhân dân. Phải nắm chắc và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phải cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống chính trị, Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Nói về công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người cách mạng Bác đã đúc kết:

 “Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc

Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính

 Thiếu một phương thì không thành  đất

Thiếu một mùa thì không thành trời

Thiếu một đức thì không thành người”

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ X (khóa XI), ngày 12-1-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung  ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về  tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường  mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các  nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách, phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. Đó cũng là tuân theo các nguyên tắc về xây dựng Đảng của Hồ Chủ tịch.

MAI TÙNG