Thứ sáu,  12/08/2022

Thông báo: Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 THÔNG BÁO

Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1136 /QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Lạng Sơn năm 2023;

Căn cứ kết quả Biên bản họp ngày 20/7/2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” cấp tỉnh năm 2023;

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả họp xét như sau:

  1. Tổng số cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, năm 2023 gồm: 08 người, trong đó:

– Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: 01 người;

– Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: 07 người.

  1. Kết quả họp xét của Hội đồng cấp tỉnh

2.1. Tổng số cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước: 08 người, trong đó:

  1. a) Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: 01 người, đối với ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn;
  2. b) Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: 07 người, cụ thể:

– Bà Lê Bích Thủy, Chánh Thanh tra, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

– Ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

– Bà Đinh Thị Hoa, Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố, tỉnh Lạng Sơn;

– Ông Triệu Quang Phú, Phó Giám đốc, Bệnh viện Phục hồi chức năng;

– Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn;

– Ông Nông Văn Phức, Phụ trách khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn;

– Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn;

2.2. Tổng số cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước: Không.

Sở Y tế trân trọng đề nghị Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn thông báo kết quả họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, năm 2023 của Hội đồng cấp tỉnh theo quy định./.