Thứ hai,  27/03/2023

Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ mười sáu) của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, khai mạc vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 27/2/2023, nội dung cụ thể như sau:

1.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

2.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Địa điểm: Tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh.