Thứ hai,  04/12/2023

Thông báo: Mời đăng ký tham gia tư vấn lập dự án; đề cương và dự toán chi tiết cho các hạng mục, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023