Thứ hai,  02/10/2023

Thông báo: Mời đăng ký tham gia tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết cho các hạng mục, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số