Thứ sáu,  23/02/2024

Thông báo Về việc công bố danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; ngày 27/3/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018: “Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn”.

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi danh mục dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018: “Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn”. Một số nội dung chính của dự án như sau:

1. Tên dự án: Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

2. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Khòn Khuyên và thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Diện tích khu đất: 91,73 ha.

4. Chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch khu đất: theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

5. Hiện trạng khu đất: Bao gồm đất trồng lúa, đất trồng màu, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước, đất ở, đất giao thông, đất sân bay Mai Pha (cũ).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0205.3812.122 -0205.3812.570.