Thứ ba,  21/09/2021

Thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian 02 ngày, vào ngày 06, 07/7/2020 (cả phiên trù bị). Phiên trù bị bắt đầu từ 7 giờ 00’ và phiên khai mạc từ 7 giờ 30′ ngày 06/7/2020, tại Hội trường HĐND và Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1.Công tác tổ chức: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016­2021.

2.Báo cáo của UBND tỉnh: (1) về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; (2) về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; (3) về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (4) về tình hình văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (5) về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (6) về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (7) về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (8) về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (9) về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI.

3.Các Tờ trình của UBND tỉnh: (1) Về chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn; (2) về bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (3) về bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (4) về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước; (5) về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; (6) về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc; (7) về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I) huyện Văn Lãng; (8) về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; (9) bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (10) về Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (11) về quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (12) về điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; (13) Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

4.Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Về kết quả kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV.

5.Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh: Về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQVN tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

6.Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh: Về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

7.Báo cáo của Toà án Nhân dân tỉnh: Về công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

8.Báo cáo tình hình Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

9.Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh: (1)Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI; (3) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; (4)Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (5)Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (6)Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; (7) Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021.

10.Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

11.Kỳ họp thông qua các nghị quyết

1.Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2.Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

3.Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn.

4.Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

5.Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

6.Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước.

7.Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8.Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc.

9.Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I) huyện Văn Lãng.

10.Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

11.Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

12.Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

13.Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

14.Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

15.Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.