Thứ năm,  30/06/2022

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU CỬ Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 14/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Lạng Sơn trân trọng giới thiệu tới độc giả nội dung Nghị quyết.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 25/TTr- UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

  1. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 là 14 đơn vị.
  2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 55 đại biểu.
  3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử chi tiết tại phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                                         TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                     Hồ Tiến Thiệu 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

(Kèm theo Nghị quyết số: 14 /NQ-UBBC ngày 2/3/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026)