Thứ bảy,  08/05/2021

Thông báo Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 57 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: “Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia”;

Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; Công văn số 595/HĐBCQG-VP về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử;

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 02 đơn vị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

(Kèm theo Thông báo là Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử tỉnh Lạng Sơn)./.

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

 CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu