Thứ sáu,  25/06/2021

THÔNG BÁO Nội dung kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2021, để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung sau:

1.Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Lạng Sơn.

2.Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ 1/5.000.

Địa điểm: Tại Hội trường Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.