Thứ hai,  04/12/2023

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Ngày hội của Nhân dân

– Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm… qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 18 năm tổ chức, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.

Cán bộ Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược đã đóng góp công sức, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, trừ gian, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, dân công, bảo vệ các tuyến đường giao thông quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham mưu nòng cốt của lực lượng công an các cấp, Nhân dân được tập hợp, tổ chức thành những đội quân tích cực tham gia phong trào phòng gian bảo mật, nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ cuộc kháng chiến, chống lại mọi âm mưu của kẻ thù, vạch mặt những tên đầu sỏ gian ác, các đối tượng gián điệp làm tay sai cho địch; đoàn kết thực hiện khẩu hiệu “Ba không” (không nghe, không biết, không thấy) nhằm giữ bí mật mọi thông tin của cuộc kháng chiến, thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ các lực lượng tham gia kháng chiến, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, cùng toàn Đảng, toàn quân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, vai trò và sức mạnh của Nhân dân tiếp tục được phát huy cao độ. Bằng việc tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào “Ba phòng”, “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an”… Nhân dân đã trở thành bức tường thành vững chắc, là chỗ dựa tin cậy của lực lượng CAND trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích, chống phản động và các đối tượng gây rối an ninh, trật tự, phá hoại công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Được sự giúp đỡ to lớn của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng công an ở cả hai miền Nam, Bắc đã đấu tranh thắng lợi, làm thất bại âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực phản động, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cùng toàn Đảng, toàn quân đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhân dân tiếp tục sát cánh cùng lực lượng công an đấu tranh đập tan âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch, các tổ chức đảng phái phản động ở trong nước và phản động lưu vong ở nước ngoài; tham gia các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước sau chiến tranh.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của Nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự, đông đảo các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ để góp phần bảo vệ sự bình yên của cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội.Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, được bàn bạc, trao đổi, đề ra cách thức, biện pháp bảo vệ cuộc sống bình yên và tự tổ chức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của lực lượng công an, Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 cùng ngày với ngày truyền thống của lực lượng CAND, điều này không chỉ nhằm tôn vinh vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân. Quán triệt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong suốt những năm qua, toàn lực lượng công an nói chung, Công an Lạng Sơn nói riêng đã vận dụng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự… Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải… Các mô hình về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở cơ sở đều có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) hằng năm được lực lượng công an tham mưu chính quyền các cấp tổ chức rộng khắp trên địa bàn, đơn vị, trường học… với nhiều hoạt động phong phú đa dạng nhằm ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đánh giá kết quả đạt được, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng phong trào và các mô hình tiêu biểu điển hình; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Chính vì vậy, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào rộng khắp, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 cùng ngày với ngày truyền thống của lực lượng CAND, điều này không chỉ nhằm tôn vinh vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân. Quán triệt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong suốt những năm qua, toàn lực lượng công an nói chung, Công an Lạng Sơn nói riêng đã vận dụng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực công tác.
THỦY QUYÊN