Thứ sáu,  12/08/2022

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

LTS - Ngày 27/4/2016, Ủy ban Bầu cử Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 29/ QĐ - UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, Báo Lạng Sơn điện tử xin giới thiệu toàn văn Quyết định.

                                                     QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
                                              ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;
          Căn cứ văn bản số 54/HĐBCQG-CTĐB ngày 03/3/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;
          Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG và Công văn số 271/HĐBCQG-VP ngày 26/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước;
          Theo đề nghị của Sở Nội vụ – Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh,
                                                            QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1.
Công bố danh sách chính thức10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 02 đơn vị bầu cử để bầu 06 đại biểu Quốc hội.
          (Có danh sách đại biểu theo từng đơn vị bầu cử kèm theo).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

   Nơi nhận :                                                              TM. ỦY BAN BẦU CỬ
– Như Điều 2;                                                                   CHỦ TỊCH
– Hội đồng bầu cử quốc gia (B/c);                                 
– TT Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                          
– CT, PCT UBND tỉnh;           
– UBMTTQVN tỉnh;
– Thành viên BCĐ, thành viên UBBC tỉnh;                  Lý Vinh Quang                            
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– TT HĐND các huyện, TP;
– Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh;
– C, PVP, NC, TH, HCTC, TT TH-CB;
Lưu: VT, (TTD).

  Xem danh sách tại đây