Thứ bảy,  13/08/2022

Xử lý chất thải rắn – thực trạng và giải pháp

LSO-Cùng với sự phát triển đi lên của xã hội, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là chất thải rắn với số lượng phát sinh ngày một gia tăng, thành phần chất thải ngày một phức tạp. Theo ước tính của các ngành chức năng, năm 2010, khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh vào khoảng 99 nghìn tấn, năm 2011 là trên 100 nghìn tấn, trong đó chất thải rắn sinh hoạt chiếm gần 80%.Công nhân HTX Tiến Đạt (Lộc Bình) thu gom rác thải - Ảnh: Đông BắcTheo đánh giá phân loại của Sở Xây dựng, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh hiện phát sinh từ 4 nguồn chủ yếu là: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động du lịch, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế. Căn cứ vào báo cáo kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở số 399/CTK- DSLĐ ngày 19/8/2010 của Cục Thống kê tỉnh, dân số toàn tỉnh Lạng Sơn là trên 732 nghìn...

LSO-Cùng với sự phát triển đi lên của xã hội, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là chất thải rắn với số lượng phát sinh ngày một gia tăng, thành phần chất thải ngày một phức tạp. Theo ước tính của các ngành chức năng, năm 2010, khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh vào khoảng 99 nghìn tấn, năm 2011 là trên 100 nghìn tấn, trong đó chất thải rắn sinh hoạt chiếm gần 80%.
Công nhân HTX Tiến Đạt (Lộc Bình) thu gom rác thải – Ảnh: Đông Bắc
Theo đánh giá phân loại của Sở Xây dựng, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh hiện phát sinh từ 4 nguồn chủ yếu là: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động du lịch, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế. Căn cứ vào báo cáo kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở số 399/CTK- DSLĐ ngày 19/8/2010 của Cục Thống kê tỉnh, dân số toàn tỉnh Lạng Sơn là trên 732 nghìn người, trong đó dân số đô thị là trên 140 nghìn người, dân số nông thôn là 592 nghìn người. Như vậy, theo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Bộ Xây dựng, lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh trung bình mỗi ngày tính trên đầu người là 0,9 kg/người/ngày.
Trên cơ sở đó, có thể tính được lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị là trên 126 tấn/ ngày, tương đương với hơn 46 nghìn tấn/năm. Những năm qua, ngành du lịch trên địa bàn cũng có bước phát triển mạnh, đạt 1,9 triệu lượt du khách năm 2010. Như vậy, với hệ số phát sinh chất thải rắn của các du khách là 0,55 kg/người/ngày, tổng lượng chất thải rắn do các hoạt động du lịch là 1.045 tấn/năm. Đối với chất thải rắn công nghiệp, do cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh chưa cao nên ước tính tỉ lệ chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn chỉ bằng 10% so với chất thải rắn đô thị, tương đương với 4,6 nghìn tấn/năm. Theo niên giám thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 2000 giường bệnh, như vậy với mức thải trung bình 1,8 kg rác/ giường bệnh, hàng năm số lượng rác thải y tế cũng đạt trên 1,3 nghìn tấn/năm.
Cũng theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có 6/11 bãi rác đang hoạt động với tổng diện tích 14,27 ha và có khoảng 10 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp, trang thiết bị, nguồn nhân lực còn thiếu, thô sơ, chưa được đào tạo nên gặp rất nhiều khó khăn trong các hoạt động quản lý, xử lý; tỉ lệ chất thải được thu gom, vận chuyển chỉ chiếm khoảng 70% tổng số rác thải phát sinh, số còn lại do người dân tự xử lý hoặc đổ bừa bãi ra môi trường. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh, chất thải rắn đã được các đơn vị thu gom vẫn chưa được phân loại tại nguồn chỉ được xử lý thô sơ bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt đơn giản nên không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và sức khỏe của cộng đồng.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện, khu kinh tế cửa khẩu, các sở, ngành liên quan xây dựng “Đề án tổng thể xử lý chất thải rắn các đô thị của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020” đã được UBND tỉnh thông qua và đang chuẩn bị các bước thực hiện. Theo đó, trong giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ tiến hành đầu tư xây dựng, cải tạo, chuyển đổi công nghệ, xử lý môi trường 100% các bãi xử lý rác thải và xây dựng 5 nhà máy xử lý chất thải theo tuyến; tăng cường công tác phân loại rác tại nguồn và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, xử lý tác động môi trường đô thị; nâng cao năng lực bộ máy quản lý môi trường trong các khu đô thị và công nghiệp, thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra môi trường; xây dựng cơ chế chính sách quản lý chất thải, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển doanh nghiệp môi trường. Mục tiêu đến hết năm 2015, sẽ có 85% tổng lượng chất thải rắn đô thị phát sinh, 40% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đến hết năm 2020: có 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Hoàng Huy