Thứ ba,  11/05/2021

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn đó những khó khăn

LSO- Tính đến hết năm 2011, toàn tỉnh đã có 162/207 xã triển khai công tác quy hoạch, 139/207 xã đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch, 135/207 xã quy hoạch đã được thông qua HĐND và 27 xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, tổng nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 52 tỷ đồng, hết năm 2011 ước giải ngân đạt 70%. Tuy nhiên qua thực tiễn một năm thực hiện chương trình đã cho thấy những khó khăn bất cập nhất là đối với công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhân dân xã Lương Năng, huyện Văn Quan làm đường bê tôngHiện nay, có 17 nhà thầu tham gia tư vấn lập đồ án quy hoạch nông thôn mới cho các xã trên địa bàn toàn tỉnh, cơ bản các nhà thầu tư vấn đủ năng lực thực hiện. Tuy vậy, theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong số 27 đồ án quy hoạch được lập tại các xã, nhìn chung chất lượng các đồ án còn chưa đạt yêu cầu, thể hiện ở chỗ việc điều tra số...

LSO- Tính đến hết năm 2011, toàn tỉnh đã có 162/207 xã triển khai công tác quy hoạch, 139/207 xã đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch, 135/207 xã quy hoạch đã được thông qua HĐND và 27 xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, tổng nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 52 tỷ đồng, hết năm 2011 ước giải ngân đạt 70%. Tuy nhiên qua thực tiễn một năm thực hiện chương trình đã cho thấy những khó khăn bất cập nhất là đối với công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Lương Năng, huyện Văn Quan làm đường bê tông


Hiện nay, có 17 nhà thầu tham gia tư vấn lập đồ án quy hoạch nông thôn mới cho các xã trên địa bàn toàn tỉnh, cơ bản các nhà thầu tư vấn đủ năng lực thực hiện. Tuy vậy, theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong số 27 đồ án quy hoạch được lập tại các xã, nhìn chung chất lượng các đồ án còn chưa đạt yêu cầu, thể hiện ở chỗ việc điều tra số liệu, đánh giá hiện trạng tại các xã còn sơ sài, nội dung bản vẽ chưa thể hiện được hết các yêu cầu của đồ án quy hoạch. Theo phân tích của lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng, sở dĩ chất lượng các đồ án chưa cao bởi việc xử lý lồng ghép 3 quy hoạch trong một đồ án là một vấn đề rất mới dẫn tới cơ quan liên quan thực hiện gặp nhiều lúng túng. Ngoài ra, thực tế cơ quan thẩm định tại các huyện rất thiếu cán bộ có trình độ chuyên ngành để thẩm định về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong 10 huyện, thành phố, duy nhất huyện Hữu Lũng có 1 kỹ sư chuyên ngành về kiến trúc, điều này dẫn tới việc thẩm định các đồ án gặp nhiều khó khăn. Một nguyên nhân khác dẫn tới chất lượng đồ án quy hoạch chưa đạt là bởi một số nhà thầu tư vấn chưa nêu cao trách nhiệm trong việc tập trung chuyên môn cho công tác lập đồ án quy hoạch do kinh phí thực hiện còn thấp. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng có vấn đề. Thực tế các xã đều đã thành lập Ban quản lý thực hiện chương trình nhưng do nhận thức và trình độ của cán bộ cấp xã còn yếu kém, do vậy trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch nông thôn mới, các xã hoàn toàn giao phó cho các nhà thầu tư vấn. Cộng với sự phối hợp trực tiếp giữa nhà thầu và cấp xã trong triển khai chương trình chưa hiệu quả cũng dẫn tới chất lượng các báo cáo về nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã chưa đạt chất lượng và sát với thực tế. Không những vậy, liên sở đã có hướng dẫn về lập quy hoạch, mẫu hồ sơ quy hoạch và các văn bản hướng dẫn khác nhưng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở chưa quan tâm nghiên cứu đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Bước sang năm 2012, toàn tỉnh còn gần 150 xã phải lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Do đó, cấp huyện và xã với chức năng trách nhiệm được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, quá trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhất thiết phải có sự tham gia đóng góp của người dân ngay từ đầu và cấp xã, huyện phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong việc lập đồ án quy hoạch.


Công Quân