Thứ sáu,  01/12/2023

PV GAS D đặt kế hoạch cổ tức 2019 là 18%

Vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 18% vốn điều lệ.

 

Trong năm 2018, PV GAS D đã hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 977 triệu Sm3, vượt 12,7% so với kế hoạch, trong đó khí thấp áp đạt 619 triệu Sm3, vượt 8,6% so với kế hoạch; CNG đạt 358 triệu Sm3, vượt mạnh 20,6% so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.142 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và vượt 14,9% so với kế hoạch.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng mạnh 16,6% so với năm trước lên mức 306,67 tỷ đồng, vượt 33,3% kế hoạch được giao, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt đến 34,92% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 243,12 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm trước.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, năm 2019, PV GAS D sẽ tập trung vào vận hành an toàn và hiệu quả các công trình, hạng mục công trình khí hiện hữu trong mọi hoạt động; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp từ việc phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất-kinh doanh của công ty. Đồng thời, quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ.

Trong năm 2019, PV GAS D sẽ tiếp tục tập trung phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống cung cấp khí cho khách hàng. Bên cạnh đó, tăng cường phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí, từ đó mở ra hướng đi mới cho PV GAS D trong tương lai.

Theo Chinhphu