Thứ ba,  05/07/2022

Doanh nghiệp có quyền quyết định giá bán xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, trong đó, vai trò của thương nhân đầu mối (TNĐM), thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn, bán lẻ theo các nguyên tắc, trình tự quy định.

Ngoài ra, TNĐM có trách nhiệm tham gia bình ổn giá (BOG) theo quy định của pháp luật hiện hành và được Nhà nước bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia BOG. Thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp tối thiểu/tối đa là 15 ngày đối với cả hai trường hợp tăng và giảm giá.

Nghị định cũng quy định: Trường hợp giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so với giá cơ sở liền kề trước đó, TNĐM được tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (QLNNCTQ) (liên Bộ Công thương – Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt 3% đến 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó, TNĐM gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá tới cơ quan QLNNCTQ.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá của TNĐM, cơ quan QLNNCTQ có văn bản trả lời TNĐM về việc điều chỉnh mức giá, sử dụng Quỹ BOG (nếu có). Trường hợp các yếu tố này tăng hơn 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc việc tăng giá ảnh hưởng phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, liên Bộ Công thương – Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Theo Nhandan