Thứ sáu,  17/09/2021

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường

(LSO) – Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi đồng tình với các nội dung và có một số ý kiến đóng góp liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tôi đề xuất bổ sung vào phần giải pháp đó là: tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, bảo đảm khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên. Trong đó, quản lý và bảo vệ chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác.

Ông Bùi Văn Côi

Đối với công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, phần giải pháp cần đưa ra cụ thể hơn như: ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình xử lý nước thải, chất thải; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo quy mô lớn…

Thực tế ở tỉnh ta, công tác quản lý đất đai vẫn còn gặp một số khó khăn do liên quan đên vấn đề quy hoạch của địa phương. Do vậy, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới cũng cần nêu cụ thể, đó là: nâng cao chất lượng, tính liên kết trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng đất thì sẽ giải quyết được cốt lõi trong công tác quản lý đất đai.

BÙI VĂN CÔI (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)