Thứ sáu,  17/09/2021

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, đánh giá thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo

Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(LSO) – Qua nghiên cứu, tôi nhất trí với các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và có một số ý kiến đóng góp bổ sung liên quan đến công tác lao động – thương  binh và xã hội.

Trước hết, tôi đồng tình, nhất trí về bố cục, chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại phần thứ nhất, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tôi nhất trí với các đánh giá đã nêu trong dự thảo, và có ý kiến bổ sung  vào khổ thứ ba, trang 11 của dự thảo như sau: “Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em… được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Sau 5 năm, toàn tỉnh huy động trên 8,578 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đã xây dựng và sửa chữa 123 nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 54 triệu đồng. Đến nay, 100% xã, phường được công nhận xã, phường làm tốt công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ và người có công. Không có hộ gia đình người có công nghèo”.

Ông Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: THANH HUYỀN

Tại phần thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi nhất trí với các nội dung đã nêu trong dự thảo. Về các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025 nêu trong dự thảo báo cáo, tôi có ý kiến: chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 nêu trong dự thảo cao hơn Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, Đảng bộ Sở đã đưa ra nghị quyết, trong đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025: tạo việc làm mới cho 65.000 – 70.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 64,5%; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm đạt từ 3% trở lên. Nhưng trong dự thảo của tỉnh nêu chỉ tiêu thứ 13: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 65%; số lao động được giải quyết việc làm mới: 70 nghìn người. Và chỉ tiêu 14: Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 (theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020): <3%.

Đối chiếu với các số liệu đã đưa ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi thấy có chỉ tiêu cao hơn nên đề nghị tổ soạn thảo văn kiện cũng như tới đây, đại hội xem xét điều chỉnh cho phù hợp để ngành tham mưu cho tỉnh chỉ đạo sát thực tiễn, đạt hiệu quả đề ra.