Thứ sáu,  17/09/2021

Bổ sung về kết quả trong lĩnh vực ngân hàng và chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 -2025

(LSO) – Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi nhất trí với các nội dung và có một số ý kiến đóng góp bổ sung liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Trước hết, tôi đồng tình, nhất trí về bố cục, chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo báo cáo đã nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: KIM HUYÊN

Tại phần thứ nhất, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tôi nhất trí với các nội dung đánh giá đã nêu trong dự thảo và có một ý kiến góp ý. Cụ thể, đề nghị chỉnh sửa tại trang 8 của dự thảo như sau: “Hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả; mạng lưới thanh toán hiện đại đáp ứng được nhu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; bình quân hằng năm huy động vốn tăng 16,7%, dư nợ tín dụng tăng 20,5%, nợ xấu dưới mức 3%”.

Tại phần thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi nhất trí với các nội dung đã nêu trong dự thảo và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025, các chỉ tiêu đặt ra đã phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm được tính tích cực, tính phấn đấu và tính khả thi. Tôi có ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vào mục các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân đạt trên 500 doanh nghiệp/năm. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 6.500 doanh nghiệp.

Trương Thu Hòa (Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn)