Thứ hai,  25/10/2021

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

LSO-Sáng nay (22/10), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2016 – 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; đại diện; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố…

Theo báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020, qua 20 năm thực hiện phong trào và 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng phong trào trên toàn địa bàn.

Phong trào đã được nâng cao về chất và đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 78,4% (tăng 54,9% so với năm 2000); tỷ lệ thôn, khối phố văn hoá đạt 70,2% (tăng 59,2%); tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hoá đạt 94,4% (tăng 82,2%)…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã tham luận chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng, nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền và việc phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và mục tiêu. Cùng với đó củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp tích cực, phù hợp, thiết thực để triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn mới.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền về 5 nội dung, 7 phong trào của phong trào TDĐKXDĐSVH; đẩy mạnh triển khai việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã, phường, thị trấn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó cần tập trung thực hiện tốt công tác xã hội hoá, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; có hình thức biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các cộng đồng dân cư theo định kỳ.


Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong chương trình, 69 tập thể, cá nhân, gia đình được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020.

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI